strzałka - idź do góry strony

regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEJ GALERII SZTUKI ALMAT ART

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z Galerii Sztuki ALMATART.PL - Internetowa Galeria Sztuki.
Użytkownik rozpoczynając korzystanie z ALMATART.PL akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ALMATART.PL - Internetowa Galeria Sztuki, działająca pod adresem: www.almatart.pl. Właścicielem oraz operatorem Internetowej Galerii Sztuki ALMATART.PL jest Almat Art Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 1 Maja 4, 40-284 Katowice, zarejestrowana jako indywidualna działalność gospodarcza. NIP: 954 278 46 46, REGON: 368785510
2. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, które są własnością Galerii, a także komisową sprzedaż dzieł sztuki. Galeria oferuje również profesjonalną oprawę dzieł sztuki. Internetowa Galeria Sztuki ALMATART.PL świadczy również usługę "Newsletter".

 

II. DEFINICJE

1. Użytkownik: Osoba, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała rejestracji, w wyniku której zostało utworzone dla niej konto.
2. Kupujący: Użytkownik mający możliwość zakupu Prac za pośrednictwem Galerii Sztuki ALMATART.PL.
3. Praca/Dzieło: towar, który może być przedmiotem sprzedaży w Galerii Sztuki ALMATART.PL.
4. Zakup/Sprzedaż: transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
5. Rejestracja: założenie konta użytkownika ALMATART.PL poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ GALERII SZTUKI ALMATART.PL 

1. Użytkownikiem Galerii Sztuki ALMATART.PL może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Galerii pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
3. Każdy Użytkownik może posiadać w Galerii Sztuki ALMATART.PL tylko jedno konto Użytkownika.
4. Aby mieć możliwość korzystania z Galerii Sztuki ALMATART.PL w sposób aktywny, należy dokonać Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.
5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Obsługę i Pracowników ALMATART.PL (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133).
6. Dokonując rejestracji w Galerii, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych od ALMATART.PL na swój adres email.
7. Informacje o Dziełach wraz z podanymi cenami prezentowane na stronach Galerii Sztuki ALMATART.PL nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podanymi cenami prezentowane na stronach Galerii Sztuki ALMATART.PL stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
8. Ceny towarów prezentowanych w Galerii są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
9. Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii Sztuki ALMATART.PL znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach ALMATART.PL bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią Sztuki ALMATART.PL.
10. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług Galerii Sztuki ALMATART.PL jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet oraz adres poczty e-mail.

 

 IV. REJESTRACJA

1. Rejestracja polega na podaniu danych określonych w formularzu rejestracji.
2. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z informacją o sposobie potwierdzenia rejestracji i tym samym - aktywacji konta.
4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do konta Użytkownika oraz jego usunięciem wraz ze wszystkimi danymi.
6. Założenie „Konta Użytkownika” jest nieodpłatne.

 

V. PUBLIKACJA PRAC I TREŚCI

1. Właściciel i Administrator Galerii zastrzegają sobie prawo do wykorzystania opublikowanych prac w celu promocji ALMATART.PL - Internetowej Galerii Sztuki, z zachowaniem praw autorskich Artystów.

 

VI. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, które są własnością Galerii, a także komisową sprzedaż dzieł sztuki. Galeria oferuje również oprawę dzieł sztuki.
2. Stronami umowy zawieranej podczas transakcji są Sprzedający oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym, jak również niezarejestrowanym.
4. Użytkownik niezarejestrowany jest zobowiązany do przekazania następujących danych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres poczty e-mail.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie dzieła nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

 

VII. PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Zakupu prac dokonuje się poprzez opcję: "Dodaj do koszyka". Zakupu Prac można dokonać również przez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Galeria Sztuki ALMATART.PL potwierdza za pomocą e-maila otrzymanie zamówienia Klienta.
3. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie na podany rachunek bankowy Galerii Sztuki ALMATART.PL w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
4. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku ALMATART.PL. Nie dokonanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
5. Jeżeli zamówione przez Kupującego Dzieło nie jest dostępne, Galeria informuje Użytkownika o braku możliwości dokonania transakcji. Wówczas transakcja zostaje anulowana.
6. Potwierdzenie dostępności pracy przez Galerię Sztuki ALMATART.PL i zaksięgowanie wpłaty na koncie Galerii Sztuki ALMATART.PL rozpoczyna czynności mające na celu dostarczenie zamówienia do Kupującego.
7. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii Sztuki ALMATART.PL. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria Sztuki ALMATART.PL kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta mogą być rozpatrywane dopiero następnego dnia roboczego.
9. Koszty wysyłki zamówionego Dzieła ponosi Kupujący. Do ceny dzieła doliczane są koszty jego dostawy, określone w koszyku zamówień i w potwierdzeniu zamówienia.
10. Użytkownik może wycofać złożone zamówienie, jeśli sytuacja taka ma miejsce przed dokonaniem płatności.
11. Galeria Sztuki ALMATART.PL wystawia Kupującemu dokument potwierdzający sprzedaż - Fakturę VAT marża.

 

VIII. ZWROTY I REKLAMACJE

a) Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu zachowania terminu należy wysłać powiadomienie o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy Galerii: zamowienia@almatart.pl.
2. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Galerii (Galeria Almat Art, ul. 1 Maja 4, 40-284 Katowice) w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania. Konsument powinien zwrócić dzieło sztuki wraz z kompletem dokumentów otrzymanych wraz z dziełem sztuki. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Galerii (Formularz zwrotu PDF) oraz wysyłany jest w formie druku razem z zamówieniem. Odsyłane dzieło sztuki powinno zostać należycie zapakowane i zabezpieczone tak, aby nie zostało uszkodzone w trakcie transportu.
3. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe. Zwrotowi podlegają również koszty przesyłki dzieła sztuki do klienta. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
b) Reklamacje
1. W przypadku gdy po otrzymaniu obiektu stwierdzone zostaną nieprawidłowości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, podając swoje dane: imię, nazwisko, a także dane dotyczące dzieła: nazwę (tytuł, autor), numer zamówienia i opis wady.
2. Kupujący przesyła towar, w którym zostały stwierdzone nieprawidłowości do siedziby Galerii Sztuki ALMATART.PL, na koszt Sprzedającego.
3. Sprzedający ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający, o ile to możliwe naprawi dzieło sztuki, wymieni na inne lub dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Kupującego kosztów. Zwrot kosztów odbędzie w drodze przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

 

IX. KOSZTY I ZASADY DOSTAWY

1. Koszt wysyłki i ewentualnego ubezpieczenia dzieła sztuki zakupionego w Galerii Sztuki ALMATART.PL pokrywa Kupujący. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia, wg. aktualnego cennika firmy kurierskiej.
Uwaga! W przypadku przesyłek zagranicznych konieczny jest, przed złożeniem zamówienia, kontakt z pracownikiem Galerii, w celu uzgodnienia kosztu przesyłki zagranicznej.
2. Termin dostawy nie powinien przekroczyć 7 roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Galerii, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria Sztuki ALMATART.PL kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.
3. W określonych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego Dzieła w siedzibie Galerii Sztuki ALMATART.PL. W tym celu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

X. PŁATNOŚCI

1. Płatności za dzieła sztuki kupione w Galerii Sztuki ALMATART.PL można dokonać:
a) przelewem na konto bankowe Galerii Sztuki ALMATART.PL :
Bank Pekao nr konta: 57 1240 1330 1111 0010 7760 5998 Galeria Sztuki ALMATART.PL, ul. 1 Maja 4, 40-284 Katowice
b) kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal
c) e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU

 

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji przekazywanych do Galerii podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest Galeria Sztuki ALMATART.PL .
2. Zbiór danych osobowych gromadzonych w Galerii Sztuki ALMATART.PL został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane, które zbieramy przy rejestracji:
a. e-mail, hasło, login, który to Użytkownik będzie używał w Galerii.
b. dane zbierane podczas transakcji kupna-sprzedaży: imię i nazwisko, adres, numeru telefonu kontaktowego (wymagane do dostarczenia przesyłki) oraz dane niezbędne do realizacji płatności i do celów ewidencji sprzedaży.
4. Dokonując rejestracji w Galerii, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Galerię Sztuki ALMATART.PL danych Użytkownika w celu i zakresie potrzebnym do prowadzenia Galerii i jak najlepszego funkcjonowania usług świadczonych przez Galerię.
5. Dane są przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
6. Każdy Użytkownik Galerii zwany Kupującym ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w dowolnym momencie może je zmienić lub usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi. W tym celu należy skontaktować się drogą e-mailową z pracownikiem Galerii pisząc na adres e-mail: kontakt@almatart.pl

 

XII. PLIKI COOKIES

1. Galeria nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Galerii i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Galerii. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Galerii Sztuki ALMATART.PL.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron internetowych Galerii do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Galerii i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. utrzymania sesji Użytkownika Galerii (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Galerii ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. Nie są zapisywanie w ciasteczkach, ani nie są pobierane żadne inne dane z ciasteczek na temat użytkowników odwiedzających Galerię.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Galerii. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Galerii informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Galerii.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel i Administrator Galerii Sztuki ALMATART.PL zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów lub dostępności.
2. Regulamin udostępniony jest wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej Galerii.
3. Użytkownik Galerii Sztuki ALMATART.PL zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania. 

zapisz się do newslettera

dowiaduj się o nowych promocjach, otrzymuj specjalne kody rabatowe dostępne tylko dla użytkowników newslettera

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję